OUR JURY 

JURY CHAIRE        
WANG SHAOWU 
 Bartłomiej  Niziol 

Violin Division Director (Poland)

Liu Xiao

Violin ( China)
Huang Yameng
Piano Division Director (China)
Per Lundberg
Piano (Sweden)
Wang Shaowu
Viola Division Director (China)

Mao Xinguang

Viola (China)
Wang Xiaoming 

Violin (Switzerland)

Gao Can

Violin (China)
Xu Dong
Piano (Canada)
Kateryna Tereshchenko
Piano (Ukraine)
Lech Antonio Uszynski
Viola (Switzerland)
Hou Donglei
Viola (China)

 Jens Lohmann

Violin (Switzerland)

 Ye Jing
Violin (Canada)
Sun Yun
Piano (China)
Jennifer Wu
Piano (Canada)

Ewa Guzowska

Viola(Poland)
  Brigitta  Barandun 

Violin (Switzerland)

Kong Jianing
Piano (Britain)

​ Jens Lohmann

Viola (Switzerland)